دولتی

دانشگاهی

-وزارت صنعت معدن تجارت

- سازمان بازررسی کل کشور

-سازمان تعزیرات حکومتی

 

 

 -دانشگاه تربیت مدرس

-دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

-دانشگاه مالک اشتر

-دانشگاه آزاداسلامی

رسانه ها

روزنامه ها

خبرگزاری ها

مجلات

-اقتصاد پویا

-همشهری

-حمایت

-آریا

-ایلنا

-پانا

-مدیریار

 - ماهنامه خدمات پس ازفروش
       

 

حامیان

حامیان صنفی

حامیان علمی